Ερευνητικά έργα

SITHERMO

Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Κατακόρυφης Κατανομής Αερολυμάτων και Θερμοκρασίας της Ατμόσφαιρας

Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02525
Ημ. Έναρξης: 25/5/2018
Κανονική διάρκεια έργου: 36 μήνες
Προϋπολογισμός: 449.180,00€
Δημόσια Δαπάνη: 344.501,00 €
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των υποσυστημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή του πρώτου παγκόσμια εμπορικού συστήματος lidar ταυτόχρονης μέτρησης αερολυμάτων και θερμοκρασίας στην τροπόσφαιρα. Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας είναι μία παράμετρος που καθορίζει τη δυναμική της ατμόσφαιρας, το σχηματισμό των νεφών και τη διάχυση της αέρια ρύπανσης, γι’ αυτό και ένα σύστημα που μετρά ταυτόχρονα αερολύματα και θερμοκρασία έχει άμεση εμπορική εφαρμογή στη μετεωρολογία και στην έρευνα.

NOESIS

Καινοτόμες διατάξεις αντισεισμικής προστασίας τριών χωρικών διευθύνσεων

Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02827
Ημ. Έναρξης: 28/06/2018
Κανονική διάρκεια έργου: 36 μήνες
Προϋπολογισμός: 499.038,61 €
Δημόσια Δαπάνη: 439.238,56 €
Πρωταρχικό αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση, κατασκευή και επίδειξη μιας νέας γενιάς καινοτόμων διατάξεων αντισεισμικής προστασίας, ικανής να υπερβεί τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της τρέχουσας τεχνολογίας σεισμικής προστασίας. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι της προτεινόμενης τεχνολογίας είναι:

  • 1) Δυνατότητα απορρόφησης των σεισμικών διεγέρσεων και στις τρεις χωρικές κατευθύνσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατακόρυφη συνιστώσα.
  • 2) Δυνατότητα εφαρμογής σχεδόν σε όλους τους τύπους των κατασκευών, τόσο νέων όσο και υπαρχουσών. Ειδική έμφαση θα δοθεί σε κρίσιμες κατασκευές και υποδομές (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, πολιτιστική κληρονομιά).
  • 3) Απλή και εύρωστη δομή, που επιτρέπει την απλή και με χαμηλό κόστος εφαρμογή και υλοποίησή τους με σχεδόν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
Πέρα από την κύρια κατεύθυνση σχεδιασμού διατάξεων αντισεισμικής προστασίας, το έργο στοχεύει και σε δύο συναφείς τεχνολογικές κατευθύνσεις:

  • 1) Βάσεις στήριξης μηχανών και πάσης φύσεως κρίσιμων διατάξεων με ικανότητα απορρόφησης ιδιαίτερα χαμηλόσυχνων κατακόρυφων κραδασμών και πάσης φύσεως συναφών διεγέρσεων σε περιοχές συχνοτήτων κάτω από τα 3-4Hz, όπου είναι τα όρια της τρέχουσας τεχνολογίας.
  • 2) Διατάξεις μόνωσης χαμηλόσυχνων θορύβων (10-100Ηz) με έμφαση σε πλωτά δάπεδα και οροφές.
Η προτεινόμενη τεχνολογία χρησιμοποιεί τα στοιχεία αρνητικής ελαστικής σταθεράς σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση με στόχο την αύξηση της ικανότητας απόσβεσης, ενώ παράλληλα έχει την ικανότητα να διατηρεί τη στιβαρότητα και κατά συνέπεια την στατική επάρκεια της κατασκευής σε οποιοδήποτε επιθυμητό επίπεδο.

3BUILD

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εκτυπωτή κτηρίων και υποδομών

Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04775
Ημ. Έναρξης: 28/6/2018
Κανονική διάρκεια έργου: 36 μήνες
Προϋπολογισμός: 906.734,00€
Δημόσια Δαπάνη: 730.174,45 €
Η πρόταση 3BUILD στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εκτυπωτή κονιάματος ικανού να δομήσει κτήρια μικρών ή μεγάλων διαστάσεων οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας με χρήση ειδικά αναπτυγμένων για τον σκοπό αυτό κονιαμάτων με ή χωρίς ενίσχυση. Η καινοτομία της πρότασης έγκειται στην ανάπτυξη ενός φθηνού φορητού καλωδιωτού ρομποτικού εκτυπωτή εξαιρετικά μικρού βάρους, ο οποίος θα είναι πτυσσόμενος και εκτατός ώστε να μπορεί να στηθεί χωρίς σημαντική κατανάλωση χώρου και απαίτηση υποδομών σε οποιοδήποτε εργοτάξιο και ο οποίος θα χρησιμοποιεί ένα ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα (ενισχυμένο ή όχι με ίνες) το οποίο θα εγχέει μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκτυπωτικής κεφαλής. Στην πρόταση συμμετέχουν εταιρείες οι οποίες ηγούνται στον χώρο της βιομηχανίας τσιμέντου και κονιαμάτων (ΤΙΤΑΝ, SIKA ΕΛΛΑΣ) με μεγάλη τεχνογνωσία και δυνατότητα αξιοποίησης/διάχυσης της αναπτυχθησόμενης τεχνολογίας σε εθνική και ευρωπαϊκή-παγκόσμια κλίμακα και στην κατασκευή ακριβείας ρομποτικών διατάξεων (Κως Ελλάς Μηχανουργείο Ε.Π.Ε.), ενώ ως ακαδημαϊκός εταίρος συμμετέχει το ΕΜΠ με τρία Εργαστήρια από τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών και εξειδίκευση στους χώρους της ανάλυσης και σχεδιασμού ρομποτικών κατασκευών, κτηρίων και κονιαμάτων αντίστοιχα. Για την υλοποίηση της πρότασης έχει προγραμματισθεί φάση καθορισμού των ιδιοτήτων και της ρεολογίας του κονιάματος καθώς και των απαιτήσεων του προς κατασκευή δοκιμίου - κτηρίου, φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης του κονιάματος με την απαιτούμενη ρεολογική συμπεριφορά και φυσικές - χημικές ιδιότητες, φάση σχεδιασμού του τρισδιάστατου εκτυπωτή και του λογισμικού ελέγχου του, φάση κατασκευής του εκτυπωτή και τέλος φάση που θα περιλαμβάνει την κατασκευή μικρών δοκιμίων και ολοκληρωμένου μονώροφου κτηρίου κανονικών διαστάσεων. Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων είναι η δραματική μείωση του κόστους ανέγερσης νέων κτηρίων, η μείωση της επικινδυνότητας και των υποδομών που απαιτούνται, η δυνατότητα εύκολης επίτευξης περίπλοκων αρχιτεκτονικών μορφών και η ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά την ανέγερση/ επισκευή νέων / υφιστάμενων κτηρίων.

ecoDROPdenser

Υπερλεπτές υπερυδρόφοβες επικαλύψεις για επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας με ταυτόχρονη συμπύκνωση για την αύξηση της απόδοσης λεβήτων: Προστασία από διάβρωση, ενίσχυση συμπύκνωσης σε σταγόνες και αύξηση του ρυθμού απορροής συμπυκνωμάτων

Κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00483
Ημ. Έναρξης:
Κανονική διάρκεια έργου: 36 μήνες
Προϋπολογισμός: 301.904,93 €
Δημόσια Δαπάνη: 258.404,90 €
Το ecoDROPdenser στοχεύει στην ανάπτυξη υπερλεπτών υμενίων για τη βελτίωση της απόδοσης και την προστασία επιφανειών σε λέβητες συμπύκνωσης. Η χρήση της λανθάνουσας θερμότητας συμπύκνωσης αυξάνει σημαντικά την απόδοση των λεβήτων, αλλά προκαλεί προβλήματα λόγω του διαβρωτικού χαρακτήρα των συμπυκνωμάτων, κυρίως λόγω των SOx στα απαέρια τα οποία συμπυκνούμενα σχηματίζουν H2SO4. Οι επικαλύψεις που θα αναπτυχθούν (i) θα είναι υπερ-λεπτές και συνεπώς δεν θα μειώνεται σημαντικά ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, (ii) θα αποτίθενται από αέρια φάση και συνεπώς δεν θα δημιουργούνται υγρά απόβλητα, (iii) θα ενισχύουν τη συμπύκνωση σε σταγόνες και την απορροή των συμπυκωμάτων και συνεπώς θα έχουν αυξημένο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας. Η λειτουργικότητα της καινοτόμου επικάλυψης θα αξιολογηθεί ενεργειακά σε εμπορικό λέβητα.

για οτιδήποτε χρειαστείτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας